Saturday, November 1, 2008

Mark Steyn - Crashing Symbol

Obama's a better symbol than president.

No comments: